...

Priser

Honorarberegningen vil i utgangspunktet - og i det vesentligste - være avhengig av tidsforbruket i den enkelte sak.

Timeprisen ligger mellom fra NOK 925 eks mva/ NOK 1 156 inkl mva til NOK 1 800 eks mva/NOK 2 250 inkl mva.

I forbindelse med oppdragsbekreftelser blir det gitt redegjørelse for hvilken timepris som beregnes  for oppdraget.

I spesielle tilfelle forbeholdes retten til å kunne gå så vel under ovennevnte minstepris som over ovennevnte maksimalpris pr time.

Hvilken timepris som for det enkelte oppdrag kommer til anvendelse vil være avhengig av arbeidets art og vanskelighetsgrad, de verdier og interesser som saken gjelder.

Utgifter
Direkte utgifter, som f.eks rettsgebyr i forbindelse med saken, tinglysningsgebyr etc. kommer i tillegg til salæret.

Fri rettshjelp mv
Det kan søkes fri rettshjelp i en rekke saker (inntektsgrense kr 246 000* og formuesgrense kr 100 000). I klagesaker kan advokatutgifter søkes dekket etter forvaltningsloven § 36. Forsikringer kan også gi rettshjelpsdekning. Vi bistår med å avklare om du har krav på dekning av advokatutgifter.
*(inntektsgrensen er på 369 000 når to eller flere lever sammen med felles økonomi).

Veil priseksempel, per time medgått tid.

Ekskl mva

Inkl mva

Første konsultasjon inntil 15 minutter 

0

Bistand i straffesaker
m/oppnevnelse fra det offentlige

           0

  

Dersom forsvarer ikke oppnevnes på det offentliges bekostning, vil timeprisen være

               

1 000

 

1 250

Sivile saker

1 000 
til 

1 800

1 250 til 

2 250

 
 

Aksept av oppdrag
Et oppdrag anses ikke akseptert før det er utstedt oppdragsbekreftelse, og eventuelt salærforskudd er innbetalt. I saker der advokat oppnevnes av retten, anses oppdraget akseptert når rettens oppnevning foreligger. Ansvaret for oppfølging av saker påtas ikke før oppdraget er akseptert.

...
Advokatfirmaet Bjercke
Postboks 328
2001 LILLESTRØM
Tlf. 977 31981

post@advokatbjercke.no


medlem_farger_web.png